Notowania

ANALIZY: strona spółki
9.08.2019, 14:31

AOL Podwyższenie kapitału w Spółce Zależnej od Emitenta

Zarząd Analizy Online S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w związku z uchwałą z dnia 8 sierpnia 2019r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zależnej od Emitenta (KupFundusz S.A.) zwanej dalej „Spółka Zależna”, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zależnej o kwotę 500 000,00 (pięćset tysięcy) złotych, poprzez emisję 500 000,00 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, a Zarząd Spółki Zależnej zgodnie z upoważnieniem zawartym w w/w uchwale, postanowił zaoferować 500 000,00 (pięćset tysięcy) akcji serii D Emitentowi w trybie subskrypcji prywatnej określonej w art. 431 § 2 pkt.1 KSH, w dniu dzisiejszym tj. 9 sierpnia 2019r., Emitent i Spółka Zależna zawarły umowę objęcia akcji w której:
1. Spółka Zależna złożyła Emitentowi ofertę objęcia 500 000,00 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D Spółki Zależnej, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, za cenę emisyjną w wysokości 1,00 (jeden) złoty za akcję, a Emitent przyjmuje tę ofertę i zobowiązuje się pokryć obejmowane akcje wkładem pieniężnym w łącznej kwocie 500 000,00 (pięćset tysięcy) złotych płatnym na rachunek Spółki w terminie do 16 sierpnia 2019 roku, tj. przed rejestracją podwyższenia kapitału. 2. Wraz ze złożeniem oświadczeń, określonych w ust. 1 powyżej, dochodzi do zawarcia umowy o objęcie akcji, o której mowa w art. 431 § 2 pkt. 1 i art. 441 § 2 pkt 6 KSH. 3. Spółka Zależna zobowiązała się do podjęcia wszelkich działań koniecznych do rejestracji w KRS i prawidłowego wykonania postanowień uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Zależnej poprzez emisję akcji serii D i innych uchwał podjętych na tym zgromadzeniu akcjonariuszy. 4. Emisja akcji serii D nie dojdzie do skutku, a Umowa ulegnie rozwiązaniu w przypadku nie zgłoszenia podwyższenia kapitału do Krajowego Rejestru Sądowego w terminie do 6 miesięcy od dnia powzięcia w/w uchwały lub w przypadku uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego podwyższenia rejestracji. W takich przypadkach Spółka Zależna zwróci kwoty wpłacone przez Emitenta na wskazany przez niego rachunek w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy.

Inne komunikaty