Notowania

AFC Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej

Zarząd AKCEPT Finance Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach („Spółka”, „Emitent”), stosownie do Raportu bieżącego ASO nr 2/2015 z dnia 07.01.2015 roku, w którym została zawarta polityka informcyjna Spółki w zakresie publikacji raportów bieżących dotyczących istotnych umów oraz w oparciu o art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 596/2014 UE w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR), informuje, że Emitent zawarł datowaną na dzień 06.08.2019 roku Umowę Ramową Financial Solutions wraz z Aneksem produktowym – faktoring należności pełny z przedsiębiorstwem z branży informatycznej, z siedzibą w województwie małopolskim („Umowa”).
W ramach umowy Spółka zobowiązała się do nabywania i finansowania niewymagalnych należności handlowych przysługujących Faktorantowi wobec jego Kontrahentów. Przyznany łączny odnawialny limit finansowania wynosi 1.000.000,00 złotych i obowiązuje do dnia 30.06.2020 roku. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Warunki Umowy, w tym wynagrodzenie Spółki, nie odbiegają od zawieranych przez Spółkę innych umów o świadczenie usług faktoringowych oraz występujących na rynku usług faktoringowych dla MSP.

Inne komunikaty