Notowania

POLWAX: strona spółki
12.08.2019, 21:28

PWX Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.

Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza, w drodze kooptacji przewidzianej w § 13 ust. 6 Statutu Spółki, powołała w dniu dzisiejszym tj. 12 sierpnia 2019 roku nowego Członka Rady Nadzorczej – Pana Krystiana Patera.
Powołanie Pana Krystiana Patera do składu Rady Nadzorczej związane jest z rezygnacją z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Pana Tomasza Biela, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 53/2019 z dnia 07.08.2019r. Zgodnie z § 13 ust. 8 Statutu Spółki Pan Krystian Pater będzie sprawował swoje czynności do czasu zatwierdzenia jego powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki. Poniżej Zarząd przekazuje informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Spółki przez nowego Członka Rady Nadzorczej: Pan Krystian Pater jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku chemia (1987r.). W roku 1989 ukończył studia podyplomowe w zakresie inżynierii chemicznej na Politechnice Warszawskiej, w roku 1997 ukończył podyplomowe studium menadżerskie dla kadry Petrochemii Płock S.A., a w roku 1998 podyplomowe Studium Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W roku 2002 ukończył podyplomowe Studium Zarządzania Wartością Firmy na SGH w Warszawie, a następnie w 2006 roku Akademię Biznesu na Politechnice Warszawskiej. W roku 2012 ukończył MANAGEMENT 2012-ICAN Institute w Warszawie, a w roku 2017 Akademię Psychologii Przywództwa na Politechnice Warszawskiej. Pan Krystian Pater jest wysokiej klasy specjalistą w dziedzinie przemysłu chemicznego, przez wiele lat pełnił rozliczne funkcje w strukturach PKN Orlen S.A., ma także duże doświadczenie zawodowe jako członek organów zarządczych i nadzoru w spółkach prawa handlowego. Doświadczenie zawodowe Pana Krystiana Patera obejmuje m.in.: − 1988-1990 Inżynier chemik w Ośrodku Badawczo Rozwojowym Przemysłu Rafineryjnego w Płocku, - 1990-1993 Projektant w Zakładowym Biurze Projektów, - 1993-1998 Technolog instalacji DRW, technolog bloku przerobu ropy w PKN Orlen S.A., - 1998-2002 Kierownik biura dyrektora ds. produkcji PKN Orlen S.A., - 2003-2005 Główny inżynier ds. technologii PKN Orlen S.A., - 2006-2007 Dyrektor wykonawczy ds. produkcji rafineryjnej PKN Orlen S.A., - od 2018 roku Dyrektor zakładu spółki Warter Fuels. Zajmowane przez Pana Krystiana Patera funkcje w przeszłości to m.in.: - 2007-2018 Członek Zarządu ds. produkcji PKN Orlen S.A., - 2006-2018 Członek Zarządu CONCAWE, - 2007-2018 Członek RN Unipetrol as, - 2006-2018 Członek Zarządu Orlen Lietuva, - 2010-2018 Członek Zarządu Fuels Europe (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Paliw). Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Krystian Pater nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Zgodnie z oświadczeniem złożonym Spółce Pan Krystian Pater spełnia warunki niezależności, w rozumieniu Załącznika nr II do zalecenia Komisji z 15 lutego 2005r. Podstawa prawna szczegółowa: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-10-17
PWX Pismo z Sądu informujące o złożeniu do Sądu przez ORLEN Projekt S.A. pisma zawierającego rozszerzenie powództwa wobec Polwax S.A.
3,00
+1,66
2019-10-02
PWX Stanowisko ING Bank Śląski S.A. w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań Spółki – uzgodnienia w zakresie kolejnej umowy Spółki z Bankiem
3,16
-8,23
2019-09-30
PWX Oddalenie przez sąd wniosku Polwax S.A. w przedmiocie uchylenia wydanego na rzecz Orlen Projekt S.A. nakazu zapłaty jako tytułu zabezpieczenia i wysłanie not obciążeniowych w stosunku do Orlen Projekt S.A. z tytułu wywozu zanieczyszczonego urobku ziemi stanowiącego odpad niebezpieczny z terenu inwestycji FUTURE.
3,12
+5,13
2019-09-30
PWX Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
3,12
+5,13
2019-09-24
PWX Potrącenie kar umownych przysługujących Spółce w stosunku do Orlen Projekt S.A. z tytułu niewykonania i nienależytego wykonania umowy.
3,12
+5,13
2019-09-12
PWX Otrzymanie przez Polwax S.A. pozwu wniesionego przez Orlen Projekt S.A. i przekierowanie przez Sąd sprawy do rozpoznania w trybie zwykłym.
3,25
-0,62
2019-09-11
PWX Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Polwax S.A.
3,23
+0,78
2019-09-10
PWX SA-P /2019: formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
3,23
0,00
2019-08-19
PWX Podpisanie kontraktu z Jeronimo Martins Polska S.A na rok 2019.
3,06
+3,27
2019-08-16
PWX Zawiadomienie od akcjonariusza o przekroczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów w Spółce.
3,00
0,00