Notowania

KVT Informacja nt. współpracy z podmiotem z Grupy ING w zakresie usług faktoringu

Zarząd Krynica Vitamin S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 13 sierpnia 2019 roku Spółka powzięła informację o podpisaniu przez drugą stronę tj. ING Commercial Finance Polska S.A. [Faktor] dokumentu określającego zasady korzystania z produktu faktoringu odpowiednio z regresem jak również bez regresu, w oparciu o który ustalony został tryb nabywania i finansowania przez Faktora wierzytelności przysługujących Spółce od wskazanych kontrahentów. Ustalone warunki współpracy obowiązują do dnia 29 lutego 2020 roku, przy czym jeżeli żadna ze stron we wskazanym terminie nie złoży drugiej stronie oświadczenia o braku zamiaru jej przedłużenia, to Umowa będzie przedłużana na roczne okresy.
Obowiązujący limit faktoringu został ustalony na kwotę 17 mln zł. Zabezpieczenia, jak również pozostałe warunki współpracy, nie odbiegają od typowych warunków stosowanych w tego rodzaju relacjach biznesowych.

Inne komunikaty