Notowania

WASKO: strona spółki
13.08.2019, 16:43

WAS Informacja o podpisaniu z Bankiem aneksu do Umowy Wieloproduktowej na odnawialny limit kredytowy

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 13 sierpnia 2019r. pomiędzy Emitentem i spółkami zależnymi tj. COIG S.A., GABOS SOFTWARE sp. z o.o., Logic Synergy Sp. z o.o. oraz podmiotem powiązanym ENTE Sp. z o.o. a ING Bankiem Śląskim S.A. (Bank) z siedzibą w Katowicach został zawarty aneks do Umowy Wieloproduktowej na odnawialny limit kredytowy.
Na mocy aneksu Bank przedłużył Umowę Wieloproduktową do dnia 16 sierpnia 2020r. i podwyższył odnawialny limit kredytowy do wykorzystania z dotychczasowej kwoty 60.000.000 zł do kwoty 70.000.000,00 zł, słownie: siedemdziesiąt milionów złotych 00/100 w okresie od dnia 16.08.2019r. do dnia 16.08.2020r. W ramach Umowy poszczególne Spółki z Grupy Kapitałowej WASKO S.A. otrzymały następujące sublimity: WASKO S.A. – sublimit do maksymalnej kwoty w wysokości 57.000.000,00 mln zł, słownie: pięćdziesiąt siedem milionów złotych 00/100, COIG S.A. – sublimit do maksymalnej kwoty w wysokości 3.000.000,00 zł, słownie: trzy miliony złotych 00/100, GABOS SOFTWARE sp. z o.o. – sublimit do maksymalnej kwoty w wysokości 3.500.000,00 zł, słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100, LOGIC SYNERGY Sp. z o.o. – sublimit do maksymalnej kwoty w wysokości 500.000,00 zł, słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100. Zgodnie z Umową, kredyty obrotowe w rachunku bankowym są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w stosunku rocznym w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych powiększoną o marżę Banku. Strony ustaliły zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z postanowień Umowy Wieloproduktowej w następujących formach: - zastaw rejestrowy na zapasach, - cesja wierzytelności z tytułu realizacji wskazanych kontraktów gospodarczych, - weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi, - hipoteki umowne ustanowione na trzech nieruchomościach stanowiących własność Emitenta. Strony umowy odpowiadają solidarnie za zobowiązania wynikające z kredytu odnawialnego.

Inne komunikaty