Notowania

ATT Szacunkowe skutki finansowe czasowego unieruchomienia instalacji w spółce zależnej

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do informacji o czasowym unieruchomieniu instalacji Syntezy Amoniaku oraz Syntezy Mocznika, spowodowanego koniecznością remontu kotłów znajdujących się na Instalacji Przygotowania Gazu Syntezowego przekazanych przez spółkę zależną Emitenta - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. raportami bieżącymi nr 39/2019 z dnia 4 lipca 2019 roku, 41/2019 z dnia 10 sierpnia 2019 roku i 42/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 roku informuje, że w efekcie postoju instalacji Syntezy Amoniaku oraz Syntezy Mocznika szacunkowe skutki finansowe dla Emitenta w ujęciu skonsolidowanym wyniosą -53,7 mln zł tytułem utraconych korzyści.
Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Inne komunikaty