Notowania

NEPTIS: strona spółki
13.08.2019, 21:43

YAN Informacja poufna: Wpływ środków za projekt Profil Kierowcy

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, że dnia 12 sierpnia 2019 roku na rachunek bankowy Emitenta wpłynęły środki pieniężne w kwocie 1.726.886,96 zł, które stanowią dofinansowanie do projektu "Profil Kierowcy - system rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo w ruchu drogowym" nr RPWP.01.02.00-30-0178/16-00 w ramach Osi Priorytetowej 1 "Innowacja i konkurencyjna gospodarka". Działania 1.2 "Wzmocnienie potencjału innowacyjnego Wielkopolski", Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. O zawartej umowie Emitent informował w raporcie ESPI 5/2017.
Łączna kwota dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 1.936.434,45 zł. Otrzymane środki finansowe istotnie poprawią płynność finansową Emitenta i pozwolą na finansowanie nowych projektów rozwojowych, co może mieć wpływ na poprawę wyniku finansowego. Podstawa prawna MAR art.17 ust. 1

Inne komunikaty