Notowania

WORKSERV: strona spółki
14.08.2019, 17:23

WSE Podanie informacji do publicznej wiadomości

Zarząd Work Service S.A. („Emitent”), podaje do wiadomości publicznej informację otrzymaną w dniu 14 sierpnia 2019 r. od Pani Iwony Szmitkowskiej w trybie art. 19 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE).
Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Podpisy Iwona Szmitkowska – Prezes Zarządu Jarosław Dymitruk – Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Inne komunikaty