Notowania

POLWAX: strona spółki
19.08.2019, 18:05

PWX Podpisanie kontraktu z Jeronimo Martins Polska S.A na rok 2019.

Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 19.08.2019r. powziął informację o obustronnym podpisaniu ze spółką Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie („JMP”) kontraktu na rok 2019.
W dniu 28.12.2018r. Spółka dokonała wstępnych uzgodnień z JMP w zakresie warunków handlowych oraz wolumenów i wzornictwa produktów zniczowych, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym 28/2018. Podpisany kontrakt zakłada w 2019 roku wartość obrotów z JMP na poziomie około 65,9 milionów złotych netto. Ponadto JMP uprawnione będzie dokonać zwrotu nie więcej niż 5.000 palet (cały kontrakt to ok. 43.000 palet) wskazanych produktów, zaś Spółka zobowiązuje się tak zwrócone produkty odebrać na swój koszt. JMP zobowiązane będzie w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2020 r. dokonać zakupu od Spółki całości towarów, w stosunku do których JMP dokonało zwrotu na warunkach określonych w niniejszym kontrakcie. Kontrakt przewiduje kary typowe dla tego typu umów, z których najbardziej istotne to: - w przypadku niewykonania, niepełnej lub spóźnionej dostawy zwykłych zamówień Spółka zobowiązuje się do wypłacenia tytułem kary umownej od 30 do 50% wartości niedostarczonych zamówień, - w przypadku niedostarczenia do JMP najpóźniej na 5 tygodni przed rozpoczęciem promocji pełnych danych logistycznych produktów, finalnych produktów w postaci próbek wraz z opakowaniem, jak również w przypadku rozbieżności podanych danych logistycznych z fizycznie stwierdzonymi w czasie dostawy Spółka zobowiązuje się do wypłacenia tytułem kary umownej 30% wartości danego produktu. Dodatkowo JMP może w takim przypadku odstąpić od zamówienia lub odmówić jego przyjęcia. Zdaniem Zarząd za uznaniem kontraktu za istotny przemawia fakt znaczenia współpracy z JMP dla rozwoju działalności Spółki. Wobec powyższego Zarząd podjął decyzję o publikacji raportu oceniając tym samym, że opisane powyżej okoliczności mogą mieć istotny wpływ na cenę akcji Spółki.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-10-17
PWX Pismo z Sądu informujące o złożeniu do Sądu przez ORLEN Projekt S.A. pisma zawierającego rozszerzenie powództwa wobec Polwax S.A.
3,00
+1,66
2019-10-02
PWX Stanowisko ING Bank Śląski S.A. w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań Spółki – uzgodnienia w zakresie kolejnej umowy Spółki z Bankiem
3,16
-8,23
2019-09-30
PWX Oddalenie przez sąd wniosku Polwax S.A. w przedmiocie uchylenia wydanego na rzecz Orlen Projekt S.A. nakazu zapłaty jako tytułu zabezpieczenia i wysłanie not obciążeniowych w stosunku do Orlen Projekt S.A. z tytułu wywozu zanieczyszczonego urobku ziemi stanowiącego odpad niebezpieczny z terenu inwestycji FUTURE.
3,12
+5,13
2019-09-30
PWX Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
3,12
+5,13
2019-09-24
PWX Potrącenie kar umownych przysługujących Spółce w stosunku do Orlen Projekt S.A. z tytułu niewykonania i nienależytego wykonania umowy.
3,12
+5,13
2019-09-12
PWX Otrzymanie przez Polwax S.A. pozwu wniesionego przez Orlen Projekt S.A. i przekierowanie przez Sąd sprawy do rozpoznania w trybie zwykłym.
3,25
-0,62
2019-09-11
PWX Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Polwax S.A.
3,23
+0,78
2019-09-10
PWX SA-P /2019: formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
3,23
0,00
2019-08-19
PWX Podpisanie kontraktu z Jeronimo Martins Polska S.A na rok 2019.
3,06
+3,27
2019-08-16
PWX Zawiadomienie od akcjonariusza o przekroczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów w Spółce.
3,00
0,00