Notowania

ULTGAMES: strona spółki
24.08.2019, 22:40

ULG Informacja w zakresie polityki informacyjnej Spółki

Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) po dokonaniu szczegółowej analizy i przeglądu polityki informacyjnej Emitenta prowadzonej od czasu debiutu Spółki na rynku alternatywnym New Connect, mając na względzie fakt potwierdzenia dotychczasowego modelu działalności Spółki (polegającego na produkcji i wydawnictwie kilkudziesięciu niskobudżetowych gier w skali roku na różne platformy, tj. gry na komputery (PC oraz MAC), gry mobilne (Android oraz iOS) oraz gry na konsole (Nintendo Switch, PlayStation 4 oraz Xbox One)), jak i bardzo dynamiczny wzrost skali działalności w ciągu ostatniego roku, a także dokonaną w dniu 30.07.2019 r. zmianę rynku notowań na rynek główny GPW niniejszym przekazuje zaktualizowaną politykę informacyjną Spółki:
1. Szczegółowe daty premier w formie odrębnych raportów ESPI będą podawane jedynie dla głównych gier Spółki. Jako główne gry Spółki Zarząd traktuje: a) w zakresie wersji na PC – te, które znalazły się na globalnej liście sklepu Steam – liście gier nadchodzących z największą listą życzeń tzw. „Steam Wishlist”; b) w zakresie wersji konsolowych – gry, które okazały się sukcesem sprzedażowym w wersjach podstawowych lub z innych przyczyn zostaną zakwalifikowane jako istotne z punktu widzenia potencjalnego wpływu na sytuację finansową Spółki; c) w zakresie gier na inne platformy (m.in. mobile) gry, które okazały się sukcesem sprzedażowym w poprzednich edycjach (np. seria Ultimate Fishing Mobile) lub z innych przyczyn zostaną zakwalifikowane jako istotne z punktu widzenia potencjalnego wpływu na sytuację finansową Spółki. 2. Informacje w zakresie pozyskania nowych licencji wydawniczych, podpisania nowych umów, czy rozpoczęcia nowych produkcji będą podawane- w formie raportu ESPI- jedynie dla gier, co do których w dacie zawarcia danej umowy można domniemywać, że z różnych przyczyn (np. nowy rynek dystrybucji, pozyskanie istotnych praw do utworów własności intelektualnej etc.) mogą wykazywać większy potencjał sprzedażowy niż umowy zawierane w toku bieżącej działalności Spółki. 3. Informacje o wszystkich planowanych datach premier, dla wszystkich gier Spółki (czyli również tych, które zawierane są w toku bieżącej działalności i nie zostały przekazane w formie osobnych raportów ESPI) będą na bieżąco aktualizowane w Planie Premier dostępnym na stronie www Emitenta. Plan premier będzie nadal zawierał pozycje, które w ocenie Zarządu mogą wykazywać większy potencjał sprzedażowy i zostały opublikowane odrębnym raportem bieżącym – w oparciu o kryteria opisane w pkt. 1 powyżej. 4. Informacje o wszystkich zawartych nowych umowach wydawniczych w danym okresie sprawozdawczym (zarówno tych przekazywanych odrębnym raportem bieżącym poprzez system ESPI, jak i zawieranych w toku bieżącej działalności) będą zawarte w stosownych raportach okresowych. Dodatkowo każda rozpoczęta nowa produkcja, czy pozyskana licencja na wydanie danej gry będzie na bieżąco zamieszczana w Planie Premier oraz opisywana w zakładce „Aktualności” na stronie internetowej Emitenta. 5. Dla głównych gier Spółki Zarząd będzie sporządzał i przekazywał w formie odrębnych raportów ESPI popremierowe raporty sprzedażowe zawierające m.in. dane co do liczby sprzedanych kopii, czy też rynków zbytu. Niniejsza polityka ma charakter jedynie poglądowy – i dla oceny istotności danej informacji, a co z tym związane faktu przekazania jej poprzez system ESPI Zarząd będzie każdorazowo podchodził indywidualnie i analizował każde zdarzenie odrębnie z uwzględnieniem stosownych regulacji Rozporządzenia MAR.

Inne komunikaty