Notowania

ATREM: strona spółki
9.09.2019, 12:51

ATR Zmiana zawartej przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. umowy z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 9 września 2019 r. otrzymał informacje o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, datowanego na dzień 13 sierpnia 2019 r. aneksu do umowy o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych, o zawarciu, której Emitent informował raportem bieżącym nr 54/2019.
Zgodnie z treścią aneksu zmianie uległa wartość pojedynczej gwarancji należytego wykonania kontraktu, możliwej do wystawienia w ramach umowy generalnej, z 3.000.000,00 zł do 3.500.000,00 zł. Po wprowadzonej aneksem zmianie, InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group wystawiać będzie na zlecenie Contrast sp. z o. o. ubezpieczeniowe gwarancje, przy czym: a) limit gwarancyjny dla gwarancji zapłaty wadium wynosi 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100), b) limit gwarancyjny dla gwarancji zwrotu zaliczki wynosi 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100); c) limit gwarancyjny dla gwarancji należytego wykonania kontraktu wynosi 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100), a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 3 500 000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset złotych 00/100). d) limit gwarancyjny dla gwarancji usunięcia wad i usterek wynosi: 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100) a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100). Maksymalny odnawialny limit gwarancyjny ustalony został na poziomie 12 000 000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych 00/100) nie uległ zmianie. Zgodnie z treścią aneksu wprowadzone zostało dodatkowe zabezpieczenie roszczeń InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group o zwrot zapłaconych z tytułu gwarancji zabezpieczającej należytą realizację umowy na wykonanie zadania pn: projekt i budowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Skwierzyna II wraz budową dwutorowej linii zasilającej 110kV oraz budową powiązań sieci SN i nn, kwot, w postaci kaucji środków pieniężnych w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100). Po wprowadzonej aneksie zmianie, na zabezpieczenie roszczeń InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group o zwrot zapłaconych z tytułu gwarancji kwot na rzecz Beneficjentów gwarancji, Contrast sp. z o.o. ustanowił na rzecz InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group następujące zabezpieczenia: 1/ sześć weksli własnych in blanco z klauzulą "bez protestu" z wystawienia Contrast sp. z o. o. wraz z sześcioma deklaracjami wekslowymi poręczonych przez ATREM Spółka Akcyjna do kwoty zadłużenia wynikającego z tytułu niniejszej umowy generalnej, 2/ W przypadku występowania Contrast sp. z o. o. w Konsorcjum, wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie tzn. weksel poręczony przez Konsorcjanta lub Konsorcjantów. 3/ kaucja środków pieniężnych w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100), przy czym zabezpieczenie to dotyczy wyłączenie ubezpieczeniowej gwarancji zabezpieczającej należytą realizację umowy na wykonanie zadania pn: Projekt i budowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Skwierzyna II wraz budową dwutorowej linii zasilającej 110kV oraz budową powiązań sieci SN i nn, Pozostałe zapisy umowy nie uległy zmianie. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty