Notowania

KANIA: strona spółki
9.09.2019, 19:22

KAN Postanowienie prokuratury w sprawie żądania wydania rzeczy i przeszukania

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Pszczynie („Spółka”) informują, że w dniu 6 września 2019 r. doręczono zarządcy, ustanowionemu, w związku z uchyleniem zarządu własnego Spółki, postanowieniem Sądu Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy dniu 6 września 2019 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 46/2019, postanowienie prokuratury rejonowej w Katowice – Południe w Katowicach (sygn. akt RP I Ds 23.2019) obejmującego żądanie wydania przez przedstawiciela Spółki dokumentacji, w formie papierowej i elektronicznej, dotyczącej prowadzenia jej działalności w okresie od 1 grudnia 2012 r. do chwili obecnej, w szczególności dotyczącej jej powstania, nabycia lub sprzedaży jej akcji, połączenia z inną spółką, ksiąg rachunkowych, rejestrów VAT, faktur VAT (sprzedaży i zakupu), dokumentacji dotyczącej sporządzania bilansów, bilansów, rachunków zysków i strat, stanów magazynowych, dokumentów z przeprowadzonych inwentaryzacji, umów zawartych z bankami o prowadzenie rachunków bankowych, o udzielenie finansowania (kredytów, faktoringu), wyciągów z historii rachunków bankowych, potwierdzeń przelewów na rachunkach bankowych, umów dotyczących przyznania dotacji, wniosków o przyznanie dotacji, umów o współpracy z innymi podmiotami, dokumentacji dotyczącej nabycia środków trwałych, dokumentów związanych z przygotowaniem i emisją obligacji i innych dokumentów i rzeczy niezbędnych dla prowadzonego przez prokuraturę postępowania, a także rzeczy podlegających zajęciu w celu zabezpieczenia kar majątkowych.
Ponadto, postanowienie, o którym mowa powyżej zawiera żądanie wydania wskazanych powyżej dokumentów dotyczących: Staropolskie Specjały sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach, Ekofood sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach, Fresh Investment sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie, Rubin Energy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, HK Logistic sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie, HK Trade sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach, AHA Group sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej. Wykonanie czynności wskazanych w ww. postanowieniu zostało zlecone funkcjonariuszom Centralnego Biura Śledczego Policji, Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach. Zgodnie z uzasadnieniem, postanowienie, o którym mowa powyżej, jest związane ze śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach w sprawie prowadzenia przez Spółkę, w okresie od marca 2012 r. do 31 marca 2019 r., księgowości i podawania wbrew przepisom ustawy o rachunkowości, w księgach rachunkowych Spółki nieprawdziwych danych poprzez księgowanie w nich nierzetelnych faktur sprzedażowych wystawionych w Spółce na rzecz spółek: Staropolskie Specjały sp. z o.o., Ekofood sp. z o.o., Fresh Investment sp. z o.o., Rubin Energy sp. z o.o., HK Logistic sp. z o.o., ZM Euromeat sp. z o.o. i inne podmioty oraz księgowania nierzetelnych faktur VAT wystawionych przez ww. podmioty na Spółkę, zawyżanie stanów magazynowych w Spółce, co miało istotny wpływ na wynik finansowy Spółki w poszczególnych okresach rozrachunkowych, tj. o przestępstwo z art. 77 pkt 1 ustawy o rachunkowości w związku z art. 12 § 1 Kodeksu karnego oraz o przestępstwo z art. 286 § 1 Kodeksu karnego w związku z art. 294 § 1 Kodeksu karnego w związku z art. 297 § 1 Kodeksu karnego w związku z art. 11 § 2 Kodeksu karnego i art. 12 Kodeksu karnego i inne. Stosownie do treści ww. postanowienia zachodzi konieczność zabezpieczenia dokumentacji dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej, w tym prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej Spółki, niezbędnej do wyjaśnienia okoliczności sprawy i uzyskania rzeczy stanowiących dowód w sprawie, a także rzeczy służących do popełnienia przestępstw.

Inne komunikaty