Notowania

MFOOD: strona spółki
11.09.2019, 9:27

MFD Podpisanie istotnych umów przez spółkę zależną

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym powiadamia o otrzymaniu w dniu 10 września 2019 roku od spółki zależnej Corpo Sp. z o.o. Sp. K. (Spółka) informacji o zawarciu z BNP Paribas Bank Polska S.A. (Bank) aneksów do Umów linii kredytowych, których celem jest finansowanie bieżącej działalności Spółki.
Aneks do Umowy wielocelowej linii kredytowej został zawarty na kwotę 3 miliony EUR. W ramach Umowy Bank udostępnił Spółce kredyt odnawialny do kwoty 2,5 miliona EUR, limit na akredytywy własne do kwoty 1 miliona EUR oraz limit na gwarancje bankowe do kwoty 1 miliona EUR. Aneks ten wydłuża okres korzystania z produktów do dnia 31 marca 2020 roku. Produkty w ramach powyższej Umowy oraz udostępnionego faktoringu przez BGŻBNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 3,5 milionów EUR. Aneks do Umowy kredytu w rachunku bieżącym został zawarty na kwotę 4 miliony PLN. W ramach Umowy Bank udostępnił Spółce kredyt do dnia 31 marca 2020 roku. Pozostałe warunki powyższych umów nie odbiegają od powszechnie obowiązujących na rynku.

Inne komunikaty