Notowania

ORION: strona spółki
11.09.2019, 10:53

ORN Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Orion Investment S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 10 września 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonania:
- przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Orion Investment S.A. oraz przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orion Investment S.A. za okres od 1.01.2019 r. do 30.06.2019 r. oraz od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. - badania jednostkowego sprawozdania finansowego Orion Investment S.A. oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orion Investment S.A. za okres od 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. oraz od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Podmiotem wybranym przez Radę Nadzorczą do przeprowadzenia ww. czynności jest Przedsiębiorstwo Usługowe „Book-Keeper” Kancelaria Biegłych Rewidentów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ul. Paderewskiego 4/1b, 43-300 Bielsko-Biała). Wybór nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami, zaś umowa z audytorem zostanie zawarta na okres niezbędny do przeprowadzenia ww. prac. Spółka korzystała dotychczas z usług wybranego podmiotu w zakresie przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orion Investment S.A. sporządzonych wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku, 30 czerwca 2017 roku i 30 czerwca 2018 roku oraz w zakresie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orion Investment S.A. za rok obrotowy 2016, 2017 oraz 2018.

Inne komunikaty