Notowania

ECHO: strona spółki
11.09.2019, 16:41

ECH Uchwała w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2019

Zarząd Echo Investment S.A. przekazuje poniżej treść uchwały podjętej w dniu dzisiejszym w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2019
UCHWAŁA Zarządu Echo Investment S.A. w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2019 z dnia 11 września 2019 § 1 Zarząd Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust 3 Statutu Spółki, biorąc pod uwagę, że zatwierdzone jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 wykazało zysk netto w wysokości 42.431.650,15 złotych; postanawia warunkowo wypłacić akcjonariuszom Spółki zaliczkę na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2019 (dalej Zaliczka Dywidendowa) na następujących zasadach: 1. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę Zaliczki Dywidendowej wyniesie 206.345.291 zł (dwieście sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych, 00/100) tj. 0,50 zł na 1 akcję (dalej Kwota Zaliczki Dywidendowej). Kwota Zaliczki Dywidendowej nie przekroczy połowy zysku netto Spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 czerwca 2019r. i obejmującym okres od 1 stycznia 2019r. do 30 czerwca 2019r. zbadanym przez biegłego rewidenta Ernst&Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie, powiększonego o kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy (Fundusz Dywidendowy) oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. 2. Liczba akcji objętych wypłatą Zaliczki Dywidendowej na dzień Uchwały: 412 690 582. 3. Zaliczka Dywidendowa zostanie wypłacona w dniu 21 października 2019r. (Data Wypłaty Zaliczki Dywidendowej). 4. Do Zaliczki Dywidendowej będą uprawnieni akcjonariusze posiadający akcje Spółki w dniu 14 października 2019r. tj. na 7 dni przed Datą Wypłaty Zaliczki Dywidendowej. § 2 Zaliczka Dywidendowa zostanie wypłacona pod warunkiem: a) uzyskania zgody Rady Nadzorczej; b) zbadania przez biegłego rewidenta Ernst&Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r., w którym potwierdzona zostanie zakładana wysokość zysku netto Spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego; w terminie do Daty Wypłaty Zaliczki Dywidendowej. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Inne komunikaty