Notowania

POLWAX: strona spółki
12.09.2019, 16:15

PWX Otrzymanie przez Polwax S.A. pozwu wniesionego przez Orlen Projekt S.A. i przekierowanie przez Sąd sprawy do rozpoznania w trybie zwykłym.

Zarząd Polwax S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 12 września 2019r. Spółce został doręczony pozew wniesiony przez Orlen Projekt S.A. z siedzibą w Płocku. Zgodnie treścią pozwu Orlen Projekt S.A. domagał się rozpoznania sprawy w postępowaniu nakazowym i wydania nakazu zapłaty w zakresie kwoty 6.516.178,00 zł wraz z odsetkami oraz kosztami postępowania. Sąd nie znalazł podstaw prawnych do przychylenia się do powyższego żądania, w konsekwencji czego przekierował sprawę do rozpoznania w trybie zwykłym oraz wyznaczył Spółce 14 dni na złożenie odpowiedzi na pozew. Tym samym Orlen Projekt S.A. nie uzyskał nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, co powoduje, iż w chwili obecnej nie dysponuje on tytułem zabezpieczającym jego roszczenia.
Spółka złoży odpowiedź na pozew we wskazanym terminie. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że jest to kolejny pozew wniesiony przez ORLEN Projekt S.A. przeciwko Spółce, który dotyczy innych dokumentów sprzedażowych. Podstawa prawna szczegółowa: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-10-02
PWX Stanowisko ING Bank Śląski S.A. w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań Spółki – uzgodnienia w zakresie kolejnej umowy Spółki z Bankiem
3,16
-8,23
2019-09-30
PWX Oddalenie przez sąd wniosku Polwax S.A. w przedmiocie uchylenia wydanego na rzecz Orlen Projekt S.A. nakazu zapłaty jako tytułu zabezpieczenia i wysłanie not obciążeniowych w stosunku do Orlen Projekt S.A. z tytułu wywozu zanieczyszczonego urobku ziemi stanowiącego odpad niebezpieczny z terenu inwestycji FUTURE.
3,12
+5,13
2019-09-30
PWX Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
3,12
+5,13
2019-09-24
PWX Potrącenie kar umownych przysługujących Spółce w stosunku do Orlen Projekt S.A. z tytułu niewykonania i nienależytego wykonania umowy.
3,12
+5,13
2019-09-12
PWX Otrzymanie przez Polwax S.A. pozwu wniesionego przez Orlen Projekt S.A. i przekierowanie przez Sąd sprawy do rozpoznania w trybie zwykłym.
3,25
-0,62
2019-09-11
PWX Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Polwax S.A.
3,23
+0,78
2019-09-10
PWX SA-P /2019: formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
3,23
0,00
2019-08-19
PWX Podpisanie kontraktu z Jeronimo Martins Polska S.A na rok 2019.
3,06
+3,27
2019-08-16
PWX Zawiadomienie od akcjonariusza o przekroczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów w Spółce.
3,00
0,00
2019-08-14
PWX Znaczne pakiety akcji - zawiadomienie akcjonariusza o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
2,90
+3,45