Notowania

MXP Objęcie emisji akcji serii I

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 12.09.2019 r. nastąpiła wpłata całości kwot należnych w wyniku zawarcia czterech umów objęcia emisji akcji serii I o łącznej wartości emisyjnej równej 1 563 326,60 zł. Cena emisyjna akcji wynosiła 0,55 zł i była równa wartości przypadającej na 1 akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2018.

Inne komunikaty