Notowania

DEKTRA: strona spółki
13.09.2019, 12:14

DKR Raport miesięczny za sierpień 2019 r.

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za sierpień 2019 r
1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły: 2 081 811,40 zł w sierpniu 2019 r., co oznacza spadek o 38,8% rdr, 12 397 110,91 zł narastająco w okresie styczeń – sierpień 2019 r., spadek o 10,6% rdr. 2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta: Nie wystąpiły. 3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem: EBI 9/2019 z dnia 9.08.2019 r. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny DEKTRA SA za II kwartał 2019 r. ESPI 15/2019 z dnia 14.08.2019 r. Raport miesięczny za lipiec 2019 r. 4. Kalendarz inwestora: w dniu 14 października 2019 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za wrzesień 2019 r. Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc. Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Inne komunikaty