Notowania

PIW Rejestracja zmian Statutu Spółki w KRS w sprawie przyjęcia waluty Euro, w której będzie wyrażany kapitał Spółki.

Zarząd spółki Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 13.09.2019r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 13.09.2019 r. zmian w rejestrze KRS Spółki.
Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy KRS w dniu 13.09.2019r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwały nr18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24.06.2019r. w sprawie przyjęcia waluty EURO jako waluty, w której będzie wyrażany kapitał zakładowy Spółki, obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuje, że po rejestracji zmian Statutu Spółki kapitał zakładowy Emitenta wynosi: 194.000,00 EURO (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące EURO). Emitent poniżej podaje treść zmienionych postanowień Statutu Spółki: par 6 Statutu Spółki 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 194.000,00 EURO (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące EURO). 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 9.700.000 (dziewięć milionów siedemset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,02 EURO (dwa euro centy) każda akcja. 3. Kapitał zakładowy dzieli się na: - akcje serii A2 w ilości 235.700 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 235.700, o wartości nominalnej 0,02 EURO (dwa euro centy) każda akcja; - akcje serii B w ilości 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 00.001 do numeru 40.000, o wartości nominalnej 0,02 EURO (dwa euro centy) każda akcja; - akcje serii C w ilości 107.000 (sto siedem tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 107.000, o wartości 0,02 EURO (dwa euro centy) każda akcja; - akcje serii D w ilości 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 200.000, o wartości nominalnej 0,02 (dwa euro centy) każda akcja; - akcje serii E w ilości 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 600.000, o wartości nominalnej 0,02 EURO (dwa euro centy)każda akcja; - akcje serii F w ilości 7.776.300 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta) akcji na okaziciela od numeru 0.000.001 do numeru 7.776.300, o wartości nominalnej 0,02 EURO (dwa euro centy) każda akcji, - akcje serii G w ilości 741.000 (siedemset czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 741.000, o wartości nominalnej 0,02 EURO (dwa euro centy) każda akcja; W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.

Załączniki

Inne komunikaty