Notowania

PASSUS: strona spółki
25.09.2019, 12:12

PAS Zawarcie umowy znaczącej

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"; "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał umowę z międzynarodową Grupą, działająca m.in. w sektorze energetycznym obejmującą dostawę sprzętu sieciowego wraz z 36 miesięczną gwarancją oraz usługami szkoleniowymi.
Wartość umowy wynosi 1 703 806 PLN netto, a płatność nastąpi w dwóch transzach. Pierwsza, w wysokości 1 606 124 PLN, zostanie zapłacona po dostawie sprzętu, która nastąpi zgodnie z umową do 15.11.2019. Druga transza, w wysokości 97 682,00, zostanie zapłacona po zakończeniu cyklu szkoleń tj. do 30.03.2020. Umowa przewiduje kary umowne w wysokości 1% ceny netto za każdy dzień opóźnienia w dostawie sprzętu lub przeprowadzeniu szkoleń oraz 0,25% za każdy dzień opóźnienia przy usunięciu wad, które pojawią się w okresie trwania gwarancji. Łączna wartość kar nie może przekroczyć kwoty 50% wartości (ceny) całej umowy.

Inne komunikaty