Notowania

POLICE: strona spółki
26.09.2019, 15:14

PCE Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanym na dzień 23 września 2019 roku.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: „NWZ”), zwołanym na dzień 23 września 2019 roku, wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym NWZ oraz w ogólnej liczbie głosów.
Akcjonariusz: Grupa Azoty S.A. Liczba akcji na NWZ – 49 500 000 Liczba głosów na NWZ – 49 500 000 Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 68,69% Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 66,00% Akcjonariusz: Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” Liczba akcji na NWZ – 12 190 000 Liczba głosów na NWZ – 12 190 000 Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 16,92% Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 16,25% Akcjonariusz: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Liczba akcji na NWZ – 6 607 966 Liczba głosów na NWZ – 6 607 966 Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 9,17% Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 8,81% Akcjonariusz: Skarb Państwa Liczba akcji na NWZ – 3 759 356 Liczba głosów na NWZ – 3 759 356 Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 5,22% Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 5,01% Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 623).

Inne komunikaty