Notowania

PAT Zawarcie umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

Zarząd spółki PATENTUS S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Kredytobiorca”) informuje, że w dniu 30.09.2019 roku została zawarta Umowa kredytowa pomiędzy Spółką a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. („ Bank Pekao S.A.”, „Bank”) o Kredyt złotowy obrotowy („Kredyt”).
-Kwota Kredytu: 13 544 000 PLN; -Okres kredytowania: 31 stycznia 2020 roku; -Przeznaczenie Kredytu: na finansowanie max 80% wartości netto faktur wystawionych z tytułu realizacji zadania dla KWK Wujek w ramach Umowy z dnia 25 marca 2019r., zawartej przez Kredytobiorcę z Polską Grupą Górniczą S.A. -Oprocentowanie Kredytu: WIBOR 1M+ marża banku; -Zabezpieczenia Kredytu: weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową; pełnomocnictwo do dysponowania wszystkimi rachunkami bankowymi prowadzonymi w Banku; oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc; potwierdzony przelew wierzytelności z tytułu realizacji Umowy nr 701900869 zawartej przez Kredytobiorcę z Polska Grupą Górniczą S.A. w zakresie zadania realizowanego na rzecz KWK Wujek; zastaw rejestrowy na maszynach należących do Kredytobiorcy, o wartości min. 7 149 000,00 PLN netto (najwyższa suma zabezpieczenia 20 316 000,00 PLN) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej maszyn w pełnym zakresie.

Inne komunikaty