Notowania

AWBUD: strona spółki
4.10.2019, 20:41

AWB Zmiany w Zarządzie Emitenta

Zarząd spółki pod firmą Awbud S.A. z siedzibą w Fugasówce („Emitent" lub „Spółka"), informuje, że w dniu
4 października 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu Spółki z dniem 4 października 2019 roku Pana Pawła Tamborskiego, powierzając mu funkcję Członka Zarządu. W związku z powyższym, skład Zarządu Spółki jest następujący: 1. Aneta Bińkiewicz – Prezes Zarządu, 2. Robert Kasprzak – Wiceprezes Zarządu, 3. Paweł Tamborski – Członek Zarządu. Zarząd Emitenta w załączeniu do niniejszego raportu przedstawia informacje na temat posiadanego przez powołanego z dniem dzisiejszym Członka Zarządu – Pana Pawła Tamborskiego – wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu jego pracy zawodowej, a także treść złożonych przez niego oświadczeń. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Inne komunikaty