Notowania

PASSUS: strona spółki
9.10.2019, 13:56

PAS Zawarcie umowy znaczącej

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"; "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał umowę z jednostką publiczną (Zamawiający) na dostawę urządzeń do analizy ruchu IP wraz z 36 miesięczną gwarancją. Zadeklarowany termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni od daty podpisania umowy.
  Wartość umowy wynosi 1.323.680,00 PLN netto, a płatność nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT oraz podpisania protokołu przyjęcia/przekazania.   Umowa przewiduje kary umowne w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanej części umowy za każdy dzień opóźnienia.

Inne komunikaty