Notowania

PAT Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej 11, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowych Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000092392 („ Spółka”), działając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 05.11.2019 roku, o godzinie 09:00, w Pszczynie, przy ul. Łowieckiej 5.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Wlanego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Podstawa prawna: §19 ust.1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty