Notowania

CLC Podpisanie aneksu do umowy tag-along

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr: (i) 37/2019, (ii) 38/2019, (iii) 39/2019 i (iv) 40/2019 informuje, że w dniu 8 października 2019 r. został zawarty aneks do umowy tag-along („Umowa”), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 5/2019 („Aneks”). Na mocy Aneksu strony postanowiły, że z chwilą nabycia przez osobę fizyczną będącą inwestorem finansowym („Inwestor”) jakichkolwiek akcji w kapitale zakładowym Spółki, Inwestor przystąpi jako strona do Umowy. Jednocześnie Inwestor wyraził zgodę na bycie związanym postanowieniami Umowy, w taki sposób jakby był pierwotną stroną Umowy.

Inne komunikaty