Notowania

ABPL: strona spółki
9.10.2019, 17:13

ABE Zawiadomienie o przekroczeniu 15% ogólnej liczby głosów na WZA

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach (Emitent), działając na podstawie Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.) (Ustawa) informuje, że dnia 19 października 2019 roku otrzymał od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (Towarzystwo), działającej w imieniu funduszy: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2025, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2030, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2035, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2040, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2045, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2050, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2055, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2060 (Fundusze), zawiadomienie, że w wyniku zawarcia transakcji nabycia akcji Emitenta na GPW w Warszawie w dniu 2 października 2019 r. Fundusze zwiększyły łączny stan posiadania akcji Emitenta powyżej 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.
Zgodnie z zawiadomieniem: Stan posiadania Funduszy przed nabyciem akcji: Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału: 2 605 656 Procentowy udział w kapitale zakładowym Emitenta 16,10% Liczba głosów z tych akcji 2 605 656 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 14,89% Stan posiadania Funduszy po nabyciu akcji: Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału: 2 651 064 Procentowy udział w kapitale zakładowym Emitenta 16,38% Liczba głosów z tych akcji 2 651 064 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 15,15% Inne informacje nie zostały w zawiadomieniu przekazane Emitentowi. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.)

Inne komunikaty