Notowania

MONNARI: strona spółki
9.10.2019, 17:17

MON Skup akcji własnych.

Zarząd MONNARI TRADE S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację z Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie, iż wykonując postanowienia Umowy dot. obsługi skupu akcji własnych z dnia 18 stycznia 2018 r., nabył na Giełdzie Papierów Wartościowych w dniu
09 października 2019 r. na rachunek MONNARI TRADE S.A. 7 310 akcji Emitenta (Kod ISIN PLMNRTR00012), o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiących 0,024 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających 0,021 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,24 zł. Emitent posiada łącznie 2 565 199 akcji własnych, stanowiących 8,39 % kapitału zakładowego Emitenta i dających 7,30 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienia wynikającego z uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 stycznia 2018 r. Akcje własne skupione w ramach Programu mogą zostać: - umorzone, - przeznaczone do dalszej odsprzedaży zgodnie z pkt 9. i 10. Uchwały Walnego Zgromadzenia, - mogą być przedmiotem zastawu na zabezpieczenie zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę, - ich własność może być przeniesiona tytułem zapłaty za nabycie przez Spółkę lub spółkę od niej zależną aktywów finansowych, w szczególności udziałów lub akcji w spółkach, - a także mogą zostać zbyte w wykonaniu zobowiązania Spółki do zwrotu akcji, będących przedmiotem pożyczki oraz wynagrodzenia za udzielenie pożyczki, jeśli jest ono wyrażone w akcjach Spółki. Szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniu dzisiejszym, Emitent przekazuje w załączeniu. Podstawa prawna art. 5 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE R oraz art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-10-14
MON Skup akcji własnych.
3,00
+2,67
2019-10-11
MON Skup akcji własnych.
3,07
-1,63
2019-10-10
MON Skup akcji własnych.
3,24
-5,25
2019-10-09
MON Skup akcji własnych.
3,29
-1,52
2019-10-08
MON Wstępna informacja o przychodach ze sprzedaży towarów Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za wrzesień 2019 r.
3,39
-2,95
2019-10-08
MON Skup akcji własnych.
3,39
-5,60
2019-10-07
MON Skup akcji własnych.
3,48
-3,16
2019-10-04
MON Skup akcji własnych.
3,32
+4,82
2019-10-03
MON Skup Akcji Własnych
4,10
-19,02
2019-10-02
MON Skup akcji własnych.
4,10
-18,05