Notowania

PRIME: strona spółki
9.10.2019, 20:45

PMT Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzenie PRIME MINERALS SA w dniu 9 października 2019 roku

Zarząd Prime Minerals SA z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej jako: „Spółka"), działając na podstawie art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) podaje poniżej do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 9 października 2019 roku (dalej jako: „ZWZ”). 1. EFF B.V. przysługiwało na ZWZ 306.467 głosów, co stanowiło 100% głosów na ZWZ oraz stanowi 5,1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Inne komunikaty