Notowania

BALTONA: strona spółki
10.10.2019, 10:11

BAL Miesięczne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w podziale na segmenty biznesowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. (dalej: Emitent) informuje, że:
- skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej w wrześniu 2019 roku wyniosły 55.087 tys. zł i były wyższe od wyników osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku o 20%; - skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej za okres styczeń-wrzesień 2019 roku wyniosły 409.054 tys. zł i były wyższe od wyników osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku o 14%; Dodatkowo w załączeniu Emitent przekazuje informacje nt. sprzedaży zrealizowanej w ww. okresach w podziale na wyodrębnione segmenty biznesowe, tj. Sklepy (Travel Retail), Gastronomia (F&B) oraz B2B. Na wyniki sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta we wrześniu 2019 roku miały wpływ w szczególności przejściowe ograniczenia w pełnym zatowarowaniu lokalizacji handlowych, związane głównie ze zmianą modelu logistyki lotniskowej oraz posiadanym poziomem kapitału obrotowego. Emitent wyjaśnia również, iż zgodnie z szacunkowymi danymi za komentowany okres, we wrześniu 2019 roku: i) wartość zapasów spadła o ok. 4 mln zł w porównaniu do poprzedniego miesiąca, ii) poziom przeterminowanych zobowiązań handlowych uległ zwiększeniu o ok. 8,6 mln zł względem stanu na koniec sierpnia 2019 roku, iii) Grupa Kapitałowa Emitenta terminowo regulowała zobowiązania odsetkowe, iv) na dzień 30 września 2019 roku spółki z Grupy posiadały niewykorzystane linie kredytowe w łącznej wysokości 6,2 mln zł. Emitent informuje, iż ostateczne dane dotyczące miesięcznej sprzedaży mogą różnić się od danych zaprezentowanych w niniejszym raporcie bieżącym. Ostateczne dane dotyczące miesięcznej sprzedaży zostaną opublikowane w ramach odpowiedniego raportu okresowego. Dane sprzedażowe za okresy porównawcze różnią się od danych opublikowanych we wcześniejszych raportach bieżących głównie ze względu na różnice w kursach walut przyjętych do przeliczenia sprzedaży zrealizowanej w walutach obcych, oraz korekty sprzedaży. Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Załączniki

Inne komunikaty