Notowania

TRAKCJA: strona spółki
10.10.2019, 13:25

TRK Informacja o powołaniu na stanowisko Członka Zarządu

Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. ("Spółka", „Emitent”) informuje, że w dniu 10 października 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, mocą której powołała Pana Arkadiusza Arciszewskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki z dniem 10 października 2019 r.
Pan Arkadiusz Arciszewski jest absolwentem Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach na Wydziale Budownictwa Lądowego w specjalności Budowa Dróg i Mostów Doświadczenie zawodowe: 13.01.2003-10.01.2003 Inżynier Budowy - Dromex S.A./BUDIMEX DROMEX S.A. 13.01.2003- 31.08.2003 Inżynier Budowy / Specjalista ds. Roszczeń - STRABAG Sp. z o.o. 1.09.2003-31.05.2009 Kierownik Kontraktu – Budimex Dromex S.A. 1.06.2009-31.12.2012 Dyrektor Kontraktu/Kierownik Budowy – P.R.I. POL-AQUA S.A. 1.01.2013-31-08.2013 Zastępca Dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 1.09.2013-28.02.2014 Członek Zarządu – BUDTH sp. z o.o. 1.03.2014-31.08.2016 Prezes Zarządu - BUDTH sp. z o.o. 12.10.2015-30.08.2016 Dyrektor Kontraktu – Trakcja PRKiI S.A. 1.09.2016-31.03.2017 Inżynier Kontraktu – TPF sp. z o.o. 1.04.2017-28.11.2018 Dyrektor Pionu Budownictwa Komunikacyjnego (PBK) – IDS-BUD S.A. 17.12.2018-31.07.20019 Dyrektor Regionu Północ dywizja drogowo-mostowa – Trakcja PRKiI S.A. 1.08.2019 – 10.10.2019 Dyrektor Operacyjny – Trakcja PRKiI S.A. W trakcie swojej kariery zawodowej Pan Arkadiusz Arciszewski był odpowiedzialny za szereg kluczowych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce, w tym przede wszystkimi między innymi za: • Centralna Magistrala Kolejowa – Linia nr 4 (z ramienia Inwestora); • Modernizacja Linii Kolejowej E65 (z ramienia Inwestora); • Budowę drogi ekspresowej na odcinku S7 Kraków-Rabka Zdrój na odcinku Lubień-Naprawa; • Rozbudowa drogi krajowej nr 8 Warszawa-Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków-granica województwa podlaskiego, odcinek Ib – węzeł „Poręba” (bez węzła) – obwodnica Ostrowi Mazowieckiej od km 529+470,00 do km 545+582,04 o długości ok 16,11 km” • Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 odcinek 6 od węzła „Szubin” (z węzłem) do węzła „Jaroszewo”(z węzłem) o długości około 19,3 km • Budowa Trasy Mostu Północnego w Warszawie • Budowa drogi ekspresowej S-8 odcinek obwodnica Wyszkowa • Budowa Trasy Siekierkowskiej Zadanie IIB, odcinek od węzła Bora-Komorowskiego do ul. Płowieckiej Pan Arkadiusz Arciszewski według przedstawionego oświadczenia, na dzień rozpoczęcia wykonywania mandatu, tj. według stanu na dzień 10 października 2019 r.: • nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby konkurencyjna wobec Emitenta, • nie jest wspólnikiem innej konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej ani kapitałowej, • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto, Pan Arkadiusz Arciszewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Inne komunikaty