Trwa ładowanie...

Notowania

GPW: strona spółki
10.10.2019, 17:51

GPW Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”) informuje, że powziął informację o tym, że w dniu 10 października 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zostały zarejestrowane zmiany Statutu GPW przyjęte uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW nr 23 w dniu 17 czerwca 2019 r., których treść zawarta jest w Załączniku.
Podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty