Notowania

OTLOG: strona spółki
10.10.2019, 22:57

OTS Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 10 października 2019 roku – korekta załącznika do raportu bieżącego

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w wyniku omyłki technicznej do raportu bieżącego nr 85/2019 z dnia 10 października 2019 r. dołączony został nieprawidłowy załącznik, stanowiący projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("NWZ") z dnia 10 października 2019 r., zamiast ostatecznej treści uchwał podjętych przez NWZ obradujące w dniu 10 października 2019 r. po przerwie w obradach, ogłoszonej 24 września 2019 r.
W związku z powyższym koryguje się raport bieżący nr 85/2019 z dnia 10 października 2019 r. w ten sposób, że: - załącznik dołączony pierwotnie do raportu bieżącego nr 85/2019 nie będzie traktowany jako załącznik, o którym mowa w tym raporcie bieżącym; - załącznik do raportu bieżącego nr 85/2019 obejmujący uchwały podjęte przez NWZ zwołane na dzień 24 września 2019 r. obradujące po przerwie w obradach w dniu 10 października 2019 r., o którym mowa w raporcie bieżącym nr 85/2019, stanowi załącznik do niniejszego raportu korygującego. W pozostałym zakresie treść raportu nie podlega zmianie. Podstawa prawna: §15 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-11-22
OTS Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 13 grudnia 2019 roku
4,50
-8,00
2019-11-22
OTS Przerwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia
4,50
-8,00
2019-11-20
OTS Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii H z dnia 15 listopada 2019 roku
4,54
-0,88
2019-11-15
OTS Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy.
4,74
0,00
2019-11-13
OTS Realizacja Planu Naprawczego - zawarcie istotnej przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości i ruchomości.
4,48
-0,45
2019-11-08
OTS Uchwały powzięte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy.
4,92
0,00
2019-10-31
OTS Uchwały powzięte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy.
5,15
0,00
2019-10-28
OTS Przerwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz protokół z obrad Zgromadzenia
5,20
0,00
2019-10-25
OTS Stanowisko Giełdy Papierów Wartościowych w sprawie wprowadzenia Obligacji serii H do Alternatywnego Systemu Obrotu
5,65
-0,88
2019-10-22
OTS Powzięcie informacji o wygaśnięciu tymczasowego zabezpieczenia udzielonego Spółce przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 26 lipca 2019 r. oraz decyzji Sądu Arbitrażowego z dnia 13 września 2019 r.
5,90
0,00