Notowania

PATENTUS: strona spółki
11.10.2019, 15:02

PAT Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Patentus S.A..

Zgodnie z § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd spółki PATENTUS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 11.10.2019 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Bartłomieja Niemiec z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. podając jako przyczynę rezygnacji względy osobiste.

Inne komunikaty