Notowania

DEKTRA: strona spółki
14.10.2019, 10:40

DKR Raport miesięczny za wrzesień 2019 r

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za wrzesień 2019 r.
1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły: 1 872 299,95 zł we wrześniu 2019 r., co oznacza wzrost o 11,5% rdr, 14 269 410,86 zł narastająco w okresie styczeń – wrzesień 2019 r., spadek o 8,2% rdr. 2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta: Nie wystąpiły. 3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem: ESPI 16/2019 z dnia 13.09.2019 r. Raport miesięczny za sierpień 2019 r. ESPI 17/2019 z dnia 17.09.2019 r. Przekroczenie progu 5% w dół przez znaczącego akcjonariusza 4. Kalendarz inwestora: w dniu 14 listopada 2019 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za październik 2019 r. w dniu 14 listopada 2019 r. nastąpi publikacja raportu okresowego za III kwartał 2019 r. Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc. Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Inne komunikaty