Notowania

VTG Zawarcie umowy kredytu na refinansowanie budynku biurowego Epsilon przez jednostkę zależną Emitenta

Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 14 października 2019 roku przez spółkę zależną od Emitenta – Epsilon VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa („Kredytobiorca”) umowy kredytu („Umowa”) na refinansowanie budynku biurowego Epsilon („Inwestycja”), położonego we Wrocławiu, przy ulicy Słonimskiego, z mBank S.A. („Bank”).
Celem kredytu jest refinansowanie kosztów realizacji Inwestycji. Maksymalna łączna kwota udzielonego kredytu wynosi ok. 9,1 mln EUR. Maksymalny okres finansowania wynosi 66 miesięcy od daty zawarcia Umowy. Dzień ostatecznej spłaty kredytu przypada na dzień 14 kwietnia 2025 roku. Oprocentowanie jest zmienne i stanowi sumę marży oraz stawki referencyjnej, którą jest EURIBOR 3M. Zabezpieczeniem kredytu jest min. hipoteka umowna łączna do kwoty 13,7 mln EUR ustanowiona na nieruchomości gruntowej, na której zrealizowana została Inwestycja, zastaw finansowy i rejestrowy wraz z pełnomocnictwem do wszystkich rachunków Kredytobiorcy, prowadzonych w Banku oraz oświadczenia Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego do kwoty 150% maksymalnego zaangażowania.

Inne komunikaty