Notowania

POLWAX: strona spółki
18.10.2019, 16:11

PWX Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. w zakresie kredytu wieloproduktowego

Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 października 2019 roku podpisał aneks do umowy kredytowej zawartej z ING Bank Śląski S.A. („Bank”) w dniu 26 września 2016 roku („Aneks”), o której to umowie Spółka informowała raportem bieżącym nr 24/2016 w dniu 26 września 2016 roku („Umowa kredytu”).
Przedmiotowy Aneks dotyczy następujących zmian w zakresie kredytu wieloproduktowego udzielonego w ramach Umowy kredytu („Kredyt Wieloproduktowy”): 1. Spłata Kredytu Wieloproduktowego Kredytobiorca zobowiązany jest dokonać spłaty wykorzystanych przez Spółkę środków przyznanych w ramach Kredytu Wieloproduktowego („Wykorzystanie”) w rachunku bieżącym, do dnia 30 listopada 2019 r. w takiej kwocie, by po spłacie aktualne Wykorzystanie w rachunku bieżącym było nie wyższe niż 30.000.000 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych). Obecnie maksymalnie możliwa kwota zaangażowania Spółki w rachunku bieżącym to 60 mln zł. 2. Obowiązkowa przedterminowa spłata W każdym przypadku gdy kwota Wykorzystania przekroczy kwotę przewidzianych w Umowie Kredytowej wpływów z tytułu realizacji umowy z Jeronimo Martins Polska S.A., Spółka zobowiązuje się w dniu tego przekroczenia spłacić Wykorzystanie w takiej kwocie, by kwota Wykorzystania nie była wyższa niż kwota przewidzianych w Umowie Kredytowej wpływów z tytułu realizacji umowy z Jeronimo Martins Polska S.A. Pozostałe postanowienia umowy pozostają niezmienione. W zakresie kredytu wieloproduktowego ostatnie zmiany nastąpiły w dniu 14.02.2019 roku, 25.03.2019 roku, w dniu 26.04.2019 roku oraz w dniu 30.05.2019 roku, o czym Spółka informowała odpowiednio w raporcie bieżącym nr : 8/2019, 14/2019, 31/2019 oraz 37/2019.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-01-24
PWX Zawarcie przez Polwax S.A. aneksu do umowy na doradztwo i konsultacje techniczne w sprawach związanych z Inwestycją.
3,06
-1,96
2019-12-20
PWX Skierowanie wezwania do zapłaty w stosunku do Orlen Projekt S.A. w związku z nienależytym wykonaniem i niewykonaniem umowy z dnia 7 kwietnia 2017 r. na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi”
2,92
+4,45
2019-12-19
PWX Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej - Informacja dotycząca negocjacji z ORLEN Projekt S.A. oraz informacja na temat statusu negocjacji i decyzji co do prowadzenia inwestycji pod nazwą „Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi”.
2,92
0,00
2019-11-29
PWX Wyniki spółki POLWAX S.A. za dziesięć miesięcy 2019 roku.
2,99
-2,34
2019-11-21
PWX Zawarcie przez Polwax S.A. umowy na doradztwo i konsultacje techniczne w sprawach związanych z Inwestycją – wybór Inżyniera Kontraktu.
2,95
+1,36
2019-11-19
PWX SA-Q 3/2019: formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
2,87
+0,35
2019-11-13
PWX Wyniki badań gruntu poniżej poziomu zero na którym składowano odpad ziemi z terenu budowy.
3,00
-1,67
2019-10-29
PWX Uzgodnienie wielkości i warunków dostaw produktów parafinowych od Grupy Lotos S.A. w roku 2020.
3,00
-0,67
2019-10-24
PWX Szacunki wyników spółki POLWAX S.A. za trzeci kwartał 2019 roku oraz naruszenie kowenantów wymaganych w umowie kredytowej zawartej z ING Bank Śląski S.A.
2,95
-2,37
2019-10-22
PWX Koszty usunięcia zanieczyszczonego urobku ziemnego powstałego w związku z prowadzoną Inwestycją w Czechowicach-Dziedzicach.
2,90
+1,90