Notowania

INPRO: strona spółki
21.10.2019, 14:31

INP Zmiana siedziby spółki zależnej.

Zarząd INPRO S.A. (dalej „Spółka”) z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 21 października 2019 roku spółka zależna od INPRO S.A. – Dom Zdrojowy Sp. z o.o. powzięła informację, iż Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował w dniu 15.10.2019 r. w Dziale 1 Rubryka 2 KRS nowy adres siedziby spółki Dom Zdrojowy, tj. 80-320 Gdańsk, ul. Opata Jacka Rybińskiego 8.
Zmiana siedziby spółki była przedmiotem uchwały nr 1/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Dom Zdrojowy w dniu 5 września 2019 roku. Poprzedni adres spółki Dom Zdrojowy to 84-140 Jastarnia, ul. Tadeusza Kościuszki 2A. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o zmianie siedziby z uwagi na zmianę profilu prowadzonej działalności w związku z Umową dzierżawy, na mocy której Dobry Hotel Mięczkowski Spółka komandytowa z siedzibą w Sopocie wydzierżawił należący do spółki Dom Zdrojowy Sp. z o.o. obiekt hotelarski położony w miejscowości Jastarni o nazwie Hotel SPA – Dom Zdrojowy położony przy ul. Kościuszki 2a w Jastarni oraz przejął prawa i obowiązki wynikające z umów najmu apartamentów, zlokalizowanych w tym samym budynku co hotel, ale stanowiących odrębne nieruchomości lokalowe, będące własnością osób trzecich, a także wstąpił w inne stosunki zobowiązaniowe dotyczące prowadzenia tego obiektu hotelowego (raport bieżący nr 21/2019 z dnia 12.08.2019 r.). Szczegółowa podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).

Inne komunikaty