Trwa ładowanie...
bDXNypZx

Notowania

PRT Zawarcie porozumienia akcjonariuszy określonego w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej.

Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawiadomienie z dnia 22 października 2019 r., sporządzone na podstawie art. 87 ust. 3 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623) („Zawiadomienie”).
Przedmiotem Zawiadomienia jest zawarcie w dniu 18 października 2019 r. porozumienia dotyczącego m. in. prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki przez akcjonariuszy: 1. PKO Parasolowy – Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 2. PKO Europa Wschód - Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 3. PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 4. PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 5. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny. Z uwagi na zawarcie przedmiotowego porozumienia, jego strony posiadają łącznie 3.622.112 akcji Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 19,04% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty

bDXNyqaf