Notowania

BBIDEV: strona spółki
23.10.2019, 17:40

BBD Rejestracja w KRS zmian Stautu Spólki ( scalenie akcji)

Zarząd BBI Development S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 23 października 2019 roku doręczono Spółce postanowienie sądu rejestrowego, na mocy którego dokonano w dniu 15 października 2019 roku rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców KRS zmian Statutu Spółki przyjętych uchwałą nr 28/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku.
Emitent przypomina, że zmiany przyjęte powołaną uchwałą dotyczyły Artykułu 9 ust. 1 Statutu Emitenta i polegały na podwyższeniu jednostkowej wartości nominalnej każdej akcji Emitenta z kwoty 0,50 zł do 5 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczy wszystkich akcji Emitenta ze 101.891.650 akcji do 10.189.165 akcji i bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta (tzw. „scalenie akcji”). Treść Artykułu 9 ust. 1 Statutu Emitenta po uwzględnieniu powyższej zmiany brzmi: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.945.825,00 zł (pięćdziesiąt milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych) i dzieli się na 10.189.165 (dziesięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy i sto sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych, na okaziciela serii A1 o numerach 0000001 do 10189165 o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda akcja.” Emitent zwraca uwagę akcjonariuszom, iż rejestracja „scalenia akcji” w rejestrze przedsiębiorców KRS nie jest jednoznaczna z dokonaniem rejestracji tego scalenia w depozycie papierów wartościowych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Do momentu dokonania odpowiednich zmian w depozycie papierów wartościowych „scalenie akcji” nie jest odzwierciedlone na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy. Zarząd Emitenta, stosownie do postanowień uchwały nr 28/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku, został upoważniony do dokonania wszelkich czynności związanych z rejestracją scalenia akcji w depozycie papierów wartościowych, w tym do wyznaczenia tzw. „dnia referencyjnego” (czyli dnia, na który ustala się stan własności akcji podlegających scaleniu). W najbliższym czasie Zarząd Emitenta podejmie stosowną uchwałę w tym zakresie, o czym Emitent powiadomi w odrębnym raporcie bieżącym. W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Emitenta, w jego aktualnym brzmieniu, uwzględniający zmiany, o których mowa w niniejszym raporcie. Podstawa prawna: § 5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

Załączniki

Inne komunikaty