Notowania

SYNEKTIK: strona spółki
25.10.2019, 14:14

SNT Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za IV kwartał

Zarząd Synektik SA zgodnie z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), informuje o zmianie na dzień 8 listopada 2019 r. terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2018 (trwającego od 1 października 2018 do 30 września 2019 r.).
Pierwotna data publikacji raportu była ustalona na dzień 26 listopada 2019 r., zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 1/2019 z 11 stycznia 2019 r. Pozostałe terminy oraz informacje wskazane w raporcie bieżącym nr 1/2019 (oraz modyfikujących go raportach nr 4/2019 z 14 lutego 2019 r. i nr 18/2019 z 5 czerwca 2019 r.) nie ulegają zmianie.

Inne komunikaty