Notowania

ATREM: strona spółki
28.10.2019, 14:00

ATR Otrzymanie informacji o wyborze oferty Atrem S.A. przez ENEA Operator sp. z o.o. na realizację zamówienia pn. „Budowy rozdzielni sieciowej 110kV Górka Duchowna”

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 28 października 2019 r. powziął informację o wyborze oferty Emitenta (Wykonawca) przez ENEA OPERATOR sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający) w postępowaniu na realizację zamówienia pn. „Budowy rozdzielni sieciowej 110kV Górka Duchowna”, zgodnie z pismem Zamawiającego z dnia 25.10.2019 r.
Wartość oferty Atrem S.A. wynosi 8.170.000,00 zł netto (słownie: osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wykonawca udzieli 60 miesięcznej gwarancji na roboty budowlane oraz dostarczone materiały i zamontowane urządzenia oraz 96 miesięcznej gwarancji na zabezpieczenia antykorozyjne dostarczonych konstrukcji wsporczych linii WN oraz na przewody fazowe i odgromowe. Emitent poinformuje niezwłocznie osobnym raportem o podpisaniu umowy z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty