Notowania

ACTION: strona spółki
30.10.2019, 17:32

ACT Wykreślenie wierzytelności z tytułu dywidendy ze spisu wierzytelności

Zarząd ACTION S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent), informuje, iż w dniu dzisiejszym doręczono Spółce nieprawomocne postanowienia z dnia 8 października 2019 r., 11 września 2019 r., 13 września 2019 r. na podstawie, których Sędzia Komisarz wykreślił w całości ze spisu wierzytelności sporządzonego w postępowaniu sanacyjnym Spółki wierzytelności przysługujące akcjonariuszom akcji na okaziciela, z tytułu dywidendy za rok 2015.
W uzasadnieniu postanowienia wskazano, iż w ocenie Sędziego Komisarza skorzystanie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dłużnika z prawa do wypłaty zysku, wobec zaistnienia okoliczności wpływających na ograniczenie możliwości bieżącego regulowania swoich zobowiązań przez Spółkę (tj. prowadzenie określonych postępowań podatkowych) było sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 5 k.c.). Na przedmiotowe postanowienie Spółka wniesie stosowne zażalenie.

Inne komunikaty