Notowania

CIECH: strona spółki
31.10.2019, 13:17

CIE Plan podziału spółki zależnej od Emitenta

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r., w którym CIECH S.A. ("Emitent" lub "Spółka") informowała o przyjęciu Strategii Grupy CIECH na lata 2019-2021 („Strategia”), raportu bieżącego nr 8/2019 z dnia 19 marca 2019 r., w którym Spółka poinformowała o rozpoczęciu szczegółowego przeglądu opcji zmian w strukturze korporacyjno-organizacyjnej oraz w strukturze aktywów Grupy CIECH, oraz raportu bieżącego nr 42/2019 z dnia 11 października 2019 r., w którym Spółka poinformowała o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych w odniesieniu do obszaru biznesowego Żywice, Spółka informuje, że w dniu 31 października 2019 r. Zarząd powziął informację o przyjęciu przez spółki bezpośrednio zależne od Emitenta, CIECH Sarzyna S.A. („CIECH Sarzyna”) oraz CIECH Żywice sp. z o.o. („CIECH Żywice”), planu podziału CIECH Sarzyna poprzez przeniesienie obszaru biznesowego Żywice („BU Żywice”) do CIECH Żywice („Plan Podziału”).
W ramach Planu Podziału uzgodniono podział spółki CIECH Sarzyna poprzez wydzielenie BU Żywice do CIECH Żywice, w konsekwencji czego CIECH Sarzyna stanie się spółką sub-holdingową w ramach obszaru biznesowego Agro („BU Agro”), zaś CIECH Żywice stanie się odrębną spółką w ramach BU Żywice. Przyjęcie Planu Podziału ma na celu realizację zasadniczego celu wynikającego ze Strategii, tj. stworzenie efektywnego i zdywersyfikowanego holdingu chemicznego generującego długookresowo pozytywną wartość dla akcjonariuszy. Plan Podziału umożliwia dalsze kroki w ramach rozpoczętego przeglądu opcji strategicznych w odniesieniu do BU Żywice. Plan Podziału podlega zatwierdzeniu przez odpowiednio walne zgromadzenie akcjonariuszy CIECH Sarzyna i zgromadzenie wspólników CIECH Żywice. Dokładna data podziału (wydzielenia) uzależniona jest od stosownych rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS, na co Spółka i spółki uczestniczące w podziale nie mają wpływu. Plan Podziału dostępny jest na stronach internetowych www.ciechzywice.pl oraz www.ciechagro.pl. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

Inne komunikaty