Notowania

KANIA: strona spółki
31.10.2019, 18:56

KAN Pismo zarządcy w przedmiocie sporządzenia planu restrukturyzacyjnego i spisu wierzytelności

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Pszczynie („Spółka”) informują, iż zarządca ustanowiony dla Spółki w przyspieszonym postępowaniu układowym – Mirosław Mozdżeń skierował dnia 31 października 2019 r. do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy pismo w którym poinformował, iż brak jest możliwości sporządzenia przez zarządcę planu restrukturyzacyjnego oraz spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych, w związku z czym zarządca odstępuje od ich sporządzenia.
Zarządca wskazał, że zwracał uwagę sądu na zaistnienie przesłanek do umorzenia przyspieszonego postępowania układowego prowadzonego wobec dłużnika w postaci wystąpienia okoliczności, z których wynika, że układ nie zostanie wykonany (m.in. trudności w przejmowaniu zarządu oraz zajęcie dokumentacji Spółki przez Centralne Biuro Śledcze Policji oraz Krajową Administrację Skarbową. Z uwagi na powyższe okoliczności, w ocenie zarządcy, sporządzenie na chwilę obecną rzetelnego planu restrukturyzacyjnego jest, w ocenie zarządcy, niemożliwe i niecelowe, ponieważ zawarcie układu w toku postępowania restrukturyzacyjnego, a następnie jego wykonanie, nie wydaje się możliwe.

Inne komunikaty