Notowania

VIVID: strona spółki
6.11.2019, 20:10

VVD Przegląd opcji strategicznych związanych z finansowaniem Spółki Vivid Games S.A.

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 6 listopada 2019 r. podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu dostępnych opcji strategicznych mającego na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowej strategii Spółki.
Zarząd Spółki przeprowadzi analizy dostępnych opcji strategicznych, w szczególności z uwzględnieniem potencjalnych opcji zaprezentowanych wcześniej w Nocie nr 15 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za I półrocze 2019 r. stanowiącego część raportu za I półrocze 2019 r. opublikowanego w dniu 24 września 2019 r. oraz w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy (raport bieżący ESPI nr 33/2019 z dnia 25 października 2019 r.). Wśród opcji podlegających analizie znajdują się m.in.: a) Finansowanie zewnętrzne poprzez emisję nowych akcji zwykłych; b) Finansowanie zewnętrzne poprzez zaciągnięcie kredytów lub pożyczek; c) Finansowanie zewnętrzne poprzez emisję nowych obligacji; d) Alternatywne sposoby wypełnienia zobowiązań Emitenta wynikających z Obligacji: 1) wcześniejszy wykup części Obligacji; 2) przedłużenie terminu wykonania zobowiązań z Obligacji; 3) dokonanie konwersji Obligacji na akcje Emitenta. Zarząd przeglądać będzie i rozważy również inne opcje strategiczne, które pojawić się mogą w toku procesu. Na dzień opublikowania raportu nie podjęto żadnych decyzji związanych z wyborem konkretnej opcji. Jako pierwszy etap przeglądu Zarząd planuje, po zasięgnięciu opinii doradców zewnętrznych oraz obligatariuszy obligacji serii A ustalić preferowany przez obligatariuszy i Emitenta sposób wypełnienia Zobowiązań wynikających z obligacji. Rozważając potencjalne scenariusze opcji strategicznych Zarząd będzie działał w najlepiej pojętym interesie Spółki, a także mając na uwadze dobro wierzycieli i akcjonariuszy Spółki. Zarząd będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Inne komunikaty