Notowania

VTG Prognoza wyników finansowych

Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu prognozę Szacunkowego Bilansu Segmentu Deweloperskiego Grupy Kapitałowej Vantage Development na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz prognozę Szacunkowego Bilansu Segmentów Operacyjnych Grupy Kapitałowej Vantage Development na dzień 30 września 2019 roku.
Przedstawione prognozy wynikają z oceny stanu realizacji przyjętych na rok 2019 planów operacyjnych oraz zakładają, iż nie wystąpią nadzwyczajne zdarzenia, mogące wpłynąć na możliwość dalszej realizacji przyjętych planów operacyjnych. Przedstawione prognozy nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta. Zarząd Emitenta zastrzega jednocześnie, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od zawartych w finalnym skonsolidowanym sprawozdaniu za III kwartał 2019 roku, którego publikacja zaplanowana jest na 15 listopada 2019 roku, oraz od danych w skonsolidowanym raporcie rocznym za rok 2019, którego termin publikacji podany zostanie w terminie przewidzianym w przepisach prawa. Jednocześnie Zarząd Emitenta zawiadamia, że o ewentualnych korektach przedstawionych danych będzie informować w formie raportów bieżących, przy czym raport bieżący zawierający korektę prognozy będzie stanowił nową prognozę wyników Spółki.

Załączniki

Inne komunikaty