Notowania

ELT Informacja o zmianie Umowy zawartej z PKO BP S.A. w zakresie limitu kredytu wielocelowego

Spółka ELEKTROTIM S.A. informuje, że w dniu 07.11.2019r. zawarła kolejny Aneks do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: PKO BP S.A.),
Spółka o zawarciu umowy informowała raportem bieżącym nr 49/2015 z dnia 11.08.2015r. oraz o aneksie raportem bieżącym nr 20/2018 z dnia 27.07.2018r. Do umowy na podstawie Aneksu z dnia 07.11.2019r. zostały wprowadzone nowe zapisy: 1. PKO BP SA zastrzega sobie prawo do odmowy postawienia do dyspozycji ELEKTROTIM S.A. limitu, zablokowania dostępności kredytu w rachunku, odmowy realizacji zleceń, dyspozycji ELEKTROTIM S.A. w przypadku: a) negatywnej oceny sytuacji finansowej ELEKTROTIM S.A., b) powzięcia przez PKO BP SA negatywnych informacji/sygnałów dotyczących działalności ELEKTROTIM S.A., c) powzięcia przez PKO BP SA negatywnych informacji/sygnałów dotyczących beneficjenta gwarancji, d) negatywnej oceny kontraktu/umowy, którego/ej zabezpieczeniem będzie gwarancja, e) niedostarczenia informacji dotyczących kontraktu, w związku z którym zlecenie lub dyspozycja są składane. 2. Zabezpieczenie wszelkich zobowiązań ELEKTROTIM S.A. wynikających z tytułu udzielonego kredytu w rachunku lub gwarancji oraz innych zobowiązań wynikających z Umowy będzie rozszerzone poprzez: a) ustanowienie hipoteki łącznej do kwoty 37.500.000 zł, z równym pierwszeństwem wpisu z hipoteką mBank w wysokości 46.275.000,00 zł (hipoteki równorzędne) na nieruchomości zlokalizowanej we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej, dla której prowadzona jest KW nr: WR1K/00130907/8,WR1K/00133049/6 i WR1K/00261658/4 b) oraz poprzez przelew praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości zlokalizowanej we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej, o której mowa powyżej, do kwoty stanowiącej równowartość procentowego udziału PKO BP SA w łącznej kwocie wierzytelności banków (PKO BP SA oraz mBank) wobec Elektrotim SA, liczonej na dzień ustanowienia hipoteki na w/w nieruchomości, tj. 45%. ELEKTROTIM S.A. zobowiązał się – pod rygorem wypowiedzenia Umowy - do złożenia wniosku o ustanowienie hipoteki w terminie 20 dni od daty zawarcia Aneksu oraz do przekazania kwoty uzyskanej z dobrowolnej sprzedaży ww. nieruchomości stanowiącej równowartość procentowego udziału PKO BP SA w łącznej kwocie wierzytelności banków (PKO BP SA oraz mBank) wobec ELEKTROTIM S.A., liczonej na dzień ustanowienia hipoteki (tj. 45%), na rachunek wskazany przez PKO BP SA w celu dokonania przedterminowej spłaty limitu kredytowego lub ustanowienia zabezpieczenia umowy (kaucja).

Inne komunikaty