Notowania

MIR Wpis zastawu rejestrowego na zbiorze praw do znaków towarowych „JOKO”.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 88/2019 z dnia 23 października 2019 roku, Zarząd Miraculum S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 08 listopada 2019 roku uzyskał informację od Administratora Zastawu o otrzymaniu postanowienia Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów o wpisie w dniu 06 listopada 2019 roku zastawu rejestrowego na zbiorze praw do znaków towarowych „JOKO” („Zastaw”)
Zastaw został ustanowiony na rzecz Kancelarii Jamorski i Partnerzy Radcowie Prawni z siedzibą w Krakowie („Administrator”) w wykonaniu zobowiązania wynikającego z Umowy o ustanowienie Administratora Zastawów i Umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze praw do znaków towarowych „JOKO” zawartych w dniu 22 października 2019 roku w związku z emisją obligacji serii S1 zamiennych na akcje Spółki serii P („Obligacje”) oraz w celu zabezpieczenia roszczeń Obligatariuszy wynikających z nabycia Obligacji. Wartość przedmiotu zastawu na czerwiec 2015 roku wynosiła 9.503.000,00 (dziewięć milionów pięćset trzy tysiące 00/100) złotych. Najwyższa suma zabezpieczenia dla Zastawu wynosi 2.500.000,00 (dwa miliony pięćset tysięcy 00/100) złotych.

Inne komunikaty