Notowania

LAB Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w roku 2019

Zgodnie z §80 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie), Zarząd Labo Print S.A. (dalej: Emitent), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że raport kwartalny za trzeci kwartał 2019 roku będzie pierwszym raportem skonsolidowanym Emitenta. Data publikacji raportu skonsolidowanego nie ulega zmianie, tj. będzie to 29 listopada 2019 roku.
Jednocześnie Emitent oświadcza, że nie będzie publikował odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2019 roku, ponieważ skonsolidowany raport kwartalny będzie zawierał informacje, o których mowa w par. 62 ust. 1 Rozporządzenia. Osoby reprezentujące spółkę: • Krzysztof Fryc – Prezes Zarządu • Wiesław Niedzielski – Wiceprezes Zarządu

Inne komunikaty